Könyvjelző és megosztás

Facebook

Felhasználási feltételek

1. A jelen felhasználási feltételek az Animare Software Kft. (7625 Pécs, Surányi út 12.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Animare hírek (http://hirek.animare.hu/) oldalain elérhető szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására oly módon, hogy erről a tényről a Szolgáltatás oldalain tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a módosult feltételeket.

3. A Szolgáltatás célja objektív, széleskörű és naprakész tájékoztatás nyújtása a világ eseményeiről - az Interneten fellelhető, hírekhez kapcsolódó olyan egyéb kiegészítő tartalmakat is beleértve, mint a hír megértését segítő információk, a hírrel kapcsolatos áruk és szolgáltatások, valamint a hír több forrásból történő ismertetése - témakörök szerinti és/vagy egyéb kategorizálás mentén.

4. A Szolgáltatás lényege a más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

5. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

6. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

7. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

8. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

9. Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

10. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

12. A Szolgáltatás keretében megjelenő cikkekhez történő hozzászólásokat Szolgáltató utólagosan moderálja. Alapelvként minden vélemény és hozzászólás megjelenhet, vannak többé-kevésbé tág morális, ízlésbeli és technikai korlátok. A moderálás azt jelenti, hogy az úgynevezett moderátoroknak joguk van egyes hozzászólásokat törölni. A moderátorok munkájukat a moderálási alapelveket betartva, átlátható szabály- és szokásrendszer szerint teszik.

13. A moderátoroknak kötelessége törölni minden olyan hozzászólást ami jogszabály ellenes, illetve ha a megjelent tartalommal kapcsolatban egy harmadik személy jogai megsértésére vagy jogszabály ellenességre hivatkozással megkeresi az Animare híreket. A moderátorok nem saját értékítéleteik alapján, hanem az előre lefektetett alapelvek alapján véleményezik a hozzászólásokat. A moderátor elsősorban nem a hozzászólásban képviselt vélemény helyes voltát hivatott mérlegelni. Mérlegelnie kell viszont a hozzászólás hangnemét, a hozzászólás esetlegesen jogsértő vagy törvénysértésre buzdító voltát. Fontos, hogy a moderálás célja nem az, hogy ne alakuljanak ki éles viták: a cél csupán az, hogy a vita helyét ne vegye át a puszta szitkozódás, egymás vagy közéleti szereplők rágalmazása vagy az öncélú trágárság.

14. Nem szabad sem másik felhasználó, sem bármely más ember személyiségi jogait megsérteni. Nem szabad az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére buzdító hozzászólást közzétenni. A hozzászólásokban nem szabad semmilyen nyereségorientált vállalkozást, terméket, illetve szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevétel-orientált weblapokat, felhívást, állásajánlatot is. Nem szabad más felhasználó vagy bármely közéleti szereplő nevével egyező vagy azzal könnyen összetéveszthető felhasználónevet választani. Az ilyen neveket a moderátorok törlik az adatbázisból. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a Szolgáltató részére. A megjelentett hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvény, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.